Phosphorbomben im Gaza-Krieg?

News: Phosphorbomben im Gaza-Krieg? (14.01.2009)