Ein Beitrag von Radio Vatikan: Shimon Peres beim Papst

Ein Beitrag von Radio Vatikan: Shimon Peres beim Papst

Ein Beitrag von Radio Vatikan: Shimon Peres beim Papst