Helmut Kohl mit Papst Benedikt XIV. im September 2011
Helmut Kohl mit Papst Benedikt XIV. im September 2011