Kirchenasyl wird verteidigt
Symbolbild Kirchenasyl