Diakonin Gitta Samko auf dem auf dem Kirchenboot "Joh. Hinr. Wichern"
Diakonin Gitta Samko auf dem auf dem Kirchenboot "Joh. Hinr. Wichern"