Ablasstruhe aus dem 16. Jahrhundert
Ablasstruhe aus dem 16. Jahrhundert