2013: Angela Merkel auf dem Kirchentag
2013: Angela Merkel auf dem Kirchentag